Şirket Politikası

Çevre Politikası


Ergear Teknoloji olarak yaptığımız tüm projelerimizde yaşama, doğaya ve çevreye olan saygımızı da katıyoruz. Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanacak projeler üretiyor ve yaptığımız tüm altyapı, bahçe ve peyzaj uygulamalarında doğaya ne kadar çok değer verilebileceğini göstermeye çalışıyoruz. Yaşam hakkına duyarlı bir çevre politikasıyla kazanılan başarının en kıymetli başarılardan olduğunu biliyoruz. Şirket olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,

Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek,

Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,

Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,

Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek,

Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmek,

Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.Bu çevre politikası ile oluşturulan projelerin uzun vadede insana ve doğaya katkılarını araştırıyor, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyor ve faaliyetlerimiz neticesinde oluşabilecek atıkların doğru değerlendirmesini sağlıyoruz. Projelerimizle olduğu kadar, geri dönüşüme ve doğaya olan katkımızla da örnek bir şirket olmaya çalışıyoruz.Doğaya olan sevgimiz ile sağlıklı, temiz bir yaşam kurmak ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak için çaba harcıyoruz. Bu konudaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yine bu yüzden öncelikli olarak doğal yaşama uygun projeler üretmeyi amaç ediniyoruz.

 

Kalite Politikası

 

Ergear Teknoloji’nin vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet veririz.

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi,

Belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


Ergear Teknoloji olarak benimsediğimiz “temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim” sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmak,

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,

Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,

Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

 

Bilgi Güvenliği Politikası

 

Değerli İş Ortaklarımız ve Paydaşlarımız, Ergear Teknoloji olarak yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının; misyon-vizyonumuza ve şirket stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktayız.

Bu bağlamda; hukuka, yasal, düzenleyici, ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere, iç ve dış tarafların her türlü bilgi güvenliği gereksinimlerine ilişkin sorumluluklarımızı yerine getirebilmek amacıyla; Ergear Teknoloji bünyesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni; uluslararası bir standart olan ISO 27001’i referans alarak kurduk ve sürekli iyileştirerek sürdürmeye devam ediyoruz.

Ergear Teknoloji olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,

Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,

Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,

Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, Ergear Teknoloji A.Ş olarak TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesini aldığımızı beyan ederiz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası


Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10 uncu maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. ERGEAR kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, ERGEAR tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; ERGEAR platformuna üye olma aşamasında, ERGEAR ’ın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan ERGEAR ya da ERGEAR ‘ın destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, ERGEAR ‘ın sahibi olduğu ya da hizmet aldığı Çağrı Merkezi’yle yapılan görüşmelerde, ürün ve hizmet sözleşmeleri imzalanırken, hizmet verilen ya da hizmet alınan kuruluşlar aracılığıyla verilen tüm hizmetler kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; hizmet alınan ve hizmet verilen kuruluşlar, kuruluş birlikleriyle, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan kişi ve kuruluşlarla, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan idari ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır. Veri paylaşımıyla; ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları vb. amaçlarla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. 6698 sayılı Kanunun 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

Enerji Politikası


Ergear Teknoloji A.Ş. olarak Sürdürülebilir Kalkınma İlkesinin en temel kavramlarından biri olan Enerji Yönetimi konusunda işletme genelinde hassasiyet ile çalışmakta, sorumluluğumuzun farkında olarak tüm faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince enerji performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Enerji kayıplarının azaltılması, doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kavramlarının temelinde aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamak ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmek,

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymak,

Sera gazı emisyonunu  azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamak,

Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi  ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmak,

Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,

Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli kaynakları sağlayarak aktif rol oynamak,

Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satınalmasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almak.

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve enerji yönetim sistemi sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.
Kurumsal Değerler


DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIK

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

KİŞİSEL VERİNİN KORUNMASI

SOSYAL SORUMLULUK

SAĞLIKLI TOPLUM İÇİN ÇALIŞMAK

ENERJİYİ ÜLKE İÇİN KULLANMAK

Sertifikalar & Lisanslar